Posts Tagged ‘right’

Tenure of Flag | Правото на знаме

April 15, 2008

Republic of Macedonia and Republic of Greece, under formulations “First side” and “Second side”, on sep. 13 1995, signed a temporary Accord. With the Accord, Macedonia was forced to change the Macedonian sun of the flag, and Greece abandoned the two years embargo against Macedonia!

But, what’s the point?
Greece claims that have an exclusive right of all ancient history, including this ancient Macedonian symbol, which is used as an official flag of the northern greek province of Makedonia.

How can Greece claim rights of entire ancient history? Does the cross can be used only by one state, Vatican, for example? Does only one state can use the tricolor?

I’m not going to debate whose symbol is the Sun, neither were the Macedonians Hellens, or not? Hire, I’m going to talk about our universal right this sun to be our national flag, with clear distinctions of all other national flags.

Does this flag is distinctive by the following:
10.png
****************************************************
11.png???????????????????????????????

Someone argue that this Sun if found just in Kutlesh, and because today, the location is in Greece, only Greeks can use it. But, my dear friends, the archeology is saying something else. The Sun can be found on so many locations in Republic of Macedonia.
180px-Ohrid_Ancient_Macedonian_sun_symbol_ceramics2.jpg
The Macedonian Sun, ceramics, III BC, Ohrid, Republic of Macedonia
PARI.jpg

Take attention on the fact that the first flag was used by independent state, and the second one is just a flag of a province.

And does Sweden have dispute with Denmark or Finland, because they all use the same cross?
13.gif14.gif15.gif

Is the same with Norway and Iceland?
17.gif18.gif

Does Ireland has dispute with Ivory Coast?
19.gif20.png

England and the new flag of Georgia?
16.gif56px-Flag_of_Georgia.svg.png

Holland and Luxembourg?
holland.gifLuxembourgFlag.JPG

Romania and Moldova?
RomaniaFlag.gifmoldova_flag.gif

Poland and Indonesia?
poland_flag.pngindoflag.gif

Russia, Slovenia, Slovakia…?
flag_russia_me.jpgslovenia_flag.pngslovakia_flag.png

The examples are frequent for so little space and time. A man should have honour to admit to him self that is in wrong. Greeks, more than 2300 years are practicing their revenge under the Macedonians because of the Heroneya battle. Their unique purpose is to exterminate the real Macedonian identity. This is not a problem about the name or the flag or something else… the plan is bigger, BIIIIIIGGER THAN WE CAN IMAGINE!!!

————————————————————————-

На Македонски:

Република Македонија и Република Грција, под формулација “Прва страна” и “Втора страна”, на 13 септември 1995 година, потпишаа Привремена спогодба за пријателски односи и градење на доверба и се обврзаа на почитување на взаемниот суверенитет и територијален интегритет, прифаќајки ги меѓународно признаените државни граници.

Со договорот, Македонија се обврза од државното знаме да го симне македонското сонце (шеснаесеткракото сонце не е пронајдено само во Кутлеш, па така да се нарекува), додека Грција, во рок од 30 дена, да ја прекине блокадата кон Македонија, воведена дури во февруари 1994 година. По ратификацијата на Спогодбата од Собранието на Република Македонија, Грција ги отвори државните граници со Македонија, а десет дена претходно, Собранието го смени и државното знаме.

Но, за што стануваше збор?
Грција тврди дека полага целосно право на овој симбол и е единствена која може да го употребува. Провинцијата Makedonia овој симбол го употребува како официјално знаме.

Но се поставува прашањето: Дали грција може да полага права на целата античка историја? Дали крстот може да биде употребуван како симбол за знаме само од една држава. Дали само една држава смее да употребува тробојка како знаме.

Нема да навлегувам чиј симбол било сонцето, ниту во тоа дали Македонците биле или не биле Елини. Тоа ќе го сторам во друг запис, а фактите, кои Грција не се осмелува да ги види, кажуваат се. Овде сакам да прашам за нашето суверено право Сонцето од Кутлеш да биде знаме на суверената македонска држава, со јасни дистинкции од било кое друго знаме.

Дали ова знаме доволно се разликува од ова:
10.png
****************************************************
11.png???????????????????????????????

Некој тврди дека ова сонце е пронајдено исклучиво во Кутлеш, а бидејќи тоа е сега грчка територија, само тие полагаат право на него. Но, драги мои, археологијата кажува нешто друго. Сонцето го има толку многу на територијата на Република Македонија, што не сме ни свесни за тоа. Како за пример, пронајдено е на античка керамика и на многу, мноооооогу монети вдолж и попреку Македонија.

180px-Ohrid_Ancient_Macedonian_sun_symbol_ceramics2.jpg
Македонското сонце, керамика, III век п.н.е. Охрид
PARI.jpg
Обрнете внимание и на тоа дека првото знаме беше употребувано од суверена држава, а второто е само знаме на провинција.

А дали Шведска и се противи на Данска или Финска што употребуваат идентичен крст на знамето?
13.gif14.gif15.gif
Дали тоа го прави Норвешка во однос на Исланд?
17.gif18.gif
Дали Ирска има спор со Брегот на Слоновата Коска?
19.gif20.png
Меѓу Англија и новото знаме на Грузија?
16.gif56px-Flag_of_Georgia.svg.png

Холандија и Луксембург?
holland.gifLuxembourgFlag.JPG
Романија и Молдавија?
RomaniaFlag.gifmoldova_flag.gif
Полска и Индонезија?
poland_flag.pngindoflag.gif
Русија, Словенија, Словачка…?
flag_russia_me.jpgslovenia_flag.pngslovakia_flag.png

Примерите се многубројни за мал простор и време. Човек треба само да има срце за да признае дека греши. Грците веќе 2.300 години покажуваат дека одмаздата заради Херонеја- се уште е актуелна! Нивната единствена цел е елиминирање на вистинскиот македонски идентитет. Воопшто не станува збор за прашањето на името, знамето или слично… овде се работи за нешто многу, МНООООООГУ ПОГОЛЕМО!!!