Archive for the ‘Macedonia’ Category

Tenure of Flag | Правото на знаме

April 15, 2008

Republic of Macedonia and Republic of Greece, under formulations “First side” and “Second side”, on sep. 13 1995, signed a temporary Accord. With the Accord, Macedonia was forced to change the Macedonian sun of the flag, and Greece abandoned the two years embargo against Macedonia!

But, what’s the point?
Greece claims that have an exclusive right of all ancient history, including this ancient Macedonian symbol, which is used as an official flag of the northern greek province of Makedonia.

How can Greece claim rights of entire ancient history? Does the cross can be used only by one state, Vatican, for example? Does only one state can use the tricolor?

I’m not going to debate whose symbol is the Sun, neither were the Macedonians Hellens, or not? Hire, I’m going to talk about our universal right this sun to be our national flag, with clear distinctions of all other national flags.

Does this flag is distinctive by the following:
10.png
****************************************************
11.png???????????????????????????????

Someone argue that this Sun if found just in Kutlesh, and because today, the location is in Greece, only Greeks can use it. But, my dear friends, the archeology is saying something else. The Sun can be found on so many locations in Republic of Macedonia.
180px-Ohrid_Ancient_Macedonian_sun_symbol_ceramics2.jpg
The Macedonian Sun, ceramics, III BC, Ohrid, Republic of Macedonia
PARI.jpg

Take attention on the fact that the first flag was used by independent state, and the second one is just a flag of a province.

And does Sweden have dispute with Denmark or Finland, because they all use the same cross?
13.gif14.gif15.gif

Is the same with Norway and Iceland?
17.gif18.gif

Does Ireland has dispute with Ivory Coast?
19.gif20.png

England and the new flag of Georgia?
16.gif56px-Flag_of_Georgia.svg.png

Holland and Luxembourg?
holland.gifLuxembourgFlag.JPG

Romania and Moldova?
RomaniaFlag.gifmoldova_flag.gif

Poland and Indonesia?
poland_flag.pngindoflag.gif

Russia, Slovenia, Slovakia…?
flag_russia_me.jpgslovenia_flag.pngslovakia_flag.png

The examples are frequent for so little space and time. A man should have honour to admit to him self that is in wrong. Greeks, more than 2300 years are practicing their revenge under the Macedonians because of the Heroneya battle. Their unique purpose is to exterminate the real Macedonian identity. This is not a problem about the name or the flag or something else… the plan is bigger, BIIIIIIGGER THAN WE CAN IMAGINE!!!

————————————————————————-

На Македонски:

Република Македонија и Република Грција, под формулација “Прва страна” и “Втора страна”, на 13 септември 1995 година, потпишаа Привремена спогодба за пријателски односи и градење на доверба и се обврзаа на почитување на взаемниот суверенитет и територијален интегритет, прифаќајки ги меѓународно признаените државни граници.

Со договорот, Македонија се обврза од државното знаме да го симне македонското сонце (шеснаесеткракото сонце не е пронајдено само во Кутлеш, па така да се нарекува), додека Грција, во рок од 30 дена, да ја прекине блокадата кон Македонија, воведена дури во февруари 1994 година. По ратификацијата на Спогодбата од Собранието на Република Македонија, Грција ги отвори државните граници со Македонија, а десет дена претходно, Собранието го смени и државното знаме.

Но, за што стануваше збор?
Грција тврди дека полага целосно право на овој симбол и е единствена која може да го употребува. Провинцијата Makedonia овој симбол го употребува како официјално знаме.

Но се поставува прашањето: Дали грција може да полага права на целата античка историја? Дали крстот може да биде употребуван како симбол за знаме само од една држава. Дали само една држава смее да употребува тробојка како знаме.

Нема да навлегувам чиј симбол било сонцето, ниту во тоа дали Македонците биле или не биле Елини. Тоа ќе го сторам во друг запис, а фактите, кои Грција не се осмелува да ги види, кажуваат се. Овде сакам да прашам за нашето суверено право Сонцето од Кутлеш да биде знаме на суверената македонска држава, со јасни дистинкции од било кое друго знаме.

Дали ова знаме доволно се разликува од ова:
10.png
****************************************************
11.png???????????????????????????????

Некој тврди дека ова сонце е пронајдено исклучиво во Кутлеш, а бидејќи тоа е сега грчка територија, само тие полагаат право на него. Но, драги мои, археологијата кажува нешто друго. Сонцето го има толку многу на територијата на Република Македонија, што не сме ни свесни за тоа. Како за пример, пронајдено е на античка керамика и на многу, мноооооогу монети вдолж и попреку Македонија.

180px-Ohrid_Ancient_Macedonian_sun_symbol_ceramics2.jpg
Македонското сонце, керамика, III век п.н.е. Охрид
PARI.jpg
Обрнете внимание и на тоа дека првото знаме беше употребувано од суверена држава, а второто е само знаме на провинција.

А дали Шведска и се противи на Данска или Финска што употребуваат идентичен крст на знамето?
13.gif14.gif15.gif
Дали тоа го прави Норвешка во однос на Исланд?
17.gif18.gif
Дали Ирска има спор со Брегот на Слоновата Коска?
19.gif20.png
Меѓу Англија и новото знаме на Грузија?
16.gif56px-Flag_of_Georgia.svg.png

Холандија и Луксембург?
holland.gifLuxembourgFlag.JPG
Романија и Молдавија?
RomaniaFlag.gifmoldova_flag.gif
Полска и Индонезија?
poland_flag.pngindoflag.gif
Русија, Словенија, Словачка…?
flag_russia_me.jpgslovenia_flag.pngslovakia_flag.png

Примерите се многубројни за мал простор и време. Човек треба само да има срце за да признае дека греши. Грците веќе 2.300 години покажуваат дека одмаздата заради Херонеја- се уште е актуелна! Нивната единствена цел е елиминирање на вистинскиот македонски идентитет. Воопшто не станува збор за прашањето на името, знамето или слично… овде се работи за нешто многу, МНООООООГУ ПОГОЛЕМО!!!

Advertisements

Can you imagine…

November 17, 2007

Can you imagine UN and EU to be persuaded by…

  • Mexico – to use the reference the Former British Colonies of United States of America for the USA, because the “America” part of the regular name implies territorial pretensions to the whole geographical area of America?
  • DR Congo – to use the reference the Former French Colony of Central Africa for the Central African Republic, because the “Africa” part of the regular name implies territorial pretensions to the whole geographical area of Africa?
  • USA – to use the reference the Former Spanish Colony of Mexico for the United Mexican States, because the “Mexico” part of the regular name implies territorial pretensions to south-western state of New Mexico?
  • USA – to use the reference the Former Soviet Republic of Georgia for the Republic of Georgia, because the “Georgia” part of the regular name implies territorial pretensions to their southern state of Georgia?
  • Azerbaijan – to use the reference the Former Ottoman Possession of Albania for the Republic of Albania, because the “Albania” part of the regular name implies territorial pretensions to the geographical region with that name in the Caucasus?
  • Macedonia – to use the reference the Former Yugoslav Republic of Montenegro for the Republic of Montenegro, because the “Montenegro” (in original: Crna Gora) part of the regular name implies territorial pretensions to the Macedonian region of Crna Gora Mountain?
  • Sweden – to use the reference the Former Russian Province of Finland for the Republic of Finland, because of the claim that Santa Claus is the “most famous Finn,” while Sweden considers this cultural figure as its own?
  • France – to use the reference the Former Norman Possession of Great Britain for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, because the “Britain” part of the regular name implies territorial pretensions to the geographical area of Bretagne?
  • Russia – to use the reference the Former Ottoman Possession of Bulgaria for the Republic of Bulgaria, because the “Bulgaria” part of the regular name implies territorial pretensions to the geographical area covered by the historical country with the same name along Volga River?
  • Macedonia – to use the reference the Former Yugoslav Republic of for Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Serbia, because all of them were indeed republics in former Yugoslav federation, and it’s unfair only one of them to carry this identity burden.

No?

Then please raise your voice against the continuous discriminatory use of the “temporary” reference the “Former Yugoslav Republic of Macedonia” by both UN and EU when they refer to Republic of Macedonia.

Help put an end to the surreally ridiculous, but very damaging “name dispute” instigated by Greece.

Macedonian protest at Canberra, Australia

October 30, 2007

Go Macedonians! Let the worlds hear your voice!

Цел свет да знае кои сме и чие име носиме! Сонцето Филипово, нека ве грее и нека ви го осветли патот кон светлината. Вистината е на наша страна! Македонија засекогаш!

HOW TO DEAL WITH GREEK PROPAGANDA ABOUT THE ORIGIN’S NAME “MACEDONIA”?

June 24, 2007

Michael A. Dimitri-contemporary Macedonian ,gives his EXPLANATION about the origins name of the ancient Macedonian.He first examines the Greek claim that the name Macedonians means *Highest*or *Mountaneous* who came from the mountains to conquer the valleys,or the *Highest Mountains* which is also reference about their original location.He dismissed the support of this claim that is derived from the SET UP geneology of the Macedonian Dinasty Ardead,who offered the ancient historians Herodotdus and Tycidius in 5 b.c.He independently REPEATS THE POINT OF BADIAN:THAT SUCH GEONOLOGIES WERE MADE UP WITH POLITICAL BACKGROUNDS.He ADVOCATES EASIER AND MORE BACKED UP AND MOST POSSIBLE DERIVATION ABOUT THE NAME “MAKEDONIA”�,which : LIES in the Prehistory. Dimitri says:During that period in many parts of the world THE MAIN WORSHIPIING THAT WORSHIPED THE EXISTING CIVILIZATIONS, while they educated how to cultivate, settle, and unwild the land where they lived, Was THE LAND they DEFINED AS GODESS. This **EARTH GODESS** was SHE as a MOTHER, who BROUGHT them FOOD, CEILINGS UPON THEIR HEADS, who were UNCONDITICIONAL for SURVIVAL. AS A GIFT FOR HER BLESSING, huge part, from this cultures named their LAND as EARTH in ACCORDANCE with THEIR version of **MOTHER EARTH**. A well known example about this is Italy ,which name originates from *ITALIA* – ancient MOTHER of the same PENINSULA. In indo-european languages, where BELONGS AND THE MACEDONIAN,THE BASIS *MA* quite OFTEN, ASSOCIATED WITH **FEMININE, WOMEN, AND MOTHER*. The following examples are : *MATER* in latin, *MADRE* in spanish, *MAMA* in english and *MAJKA* in Macedonian. As well the basis of the word *DON* means *GIFT(PODAROK)*. The following examples are: *DO DARE* in latin, *DAR* in Spanish, and *DONATE* in English and *DONESE* in Macedonian. If we ADD the word *MAJKA-MOTHER* upon the thus formed base *DON* along with it is TYPICAL INDO-EUROPEAN END on the nouns *JA* we will OBTAIN the word *MAJKADONIA* OR *MAKEDONIJA*. The name Macedonia ORIGINATES from the prehistory and its meaning is **THE MOTHER’S GIFT* OR *MOTHER DOMAIN*. The are other evidences which would support this FACT as are the writings written whereas the MACEDONIAN MOTHER-EARTH is NAMED AS *MA*. Also there are present historic references old few millennia related to the so CALLED people *MACEDONIANS*

HOW TO DEAL WITH GREEK PROPAGANDA ABOUT MACEDONIA? 4

June 24, 2007

While the Macedonians in the north (that’s all of *geographical* Macedonia today) have always referred to themselves simply as Macedonians, the various races that have inhabited the territory south of Mt. Olympus have referred to themselves by different names over the ages: Mycenaeans, Dannoi, Peloponnesians, Yunan, Achaea, Greci, Romanoi, HELLas, etc, etc! When the recent ancestors of the “current inhabitants” of *Modern Greece* illegally annexed 51% of the Ottoman occupied Macedonian nation in 1913 they referred to the territory as *New Territories*, then not long afterwards changed the name to *Northern Greece*, then once again in August 1988 to *Macedonia*! (the Greek province of) (it seems that they have a bad habit of changing names and falsifying history!)
Actually, not only do they have a bad habit of changing names and falsifying history, but they also have a knack of taking other people’s symbols and putting them onto flags of their own design and imagination! (thus provoking those people) Then they change the flag design at their own whim and fancy! (to match current political trends and to offset their northern neighbour!)
There were sculptures which depicted lions. (and lion’s heads!) There was King Philip II’s body armour. It contained three small lion heads which were molded into it! Philip=Ph-ili-p=Iliy Leo=Lion=Ilion=Iliy (The Sun God in the form of a Lion on earth!) Tsar Samoil was a medieval Macedonian King who managed to establish a short lived Macedonian State/Empire. His symbol was a two-tailed lion with a crown on its head! Samoil=Samo/Only, Il = Iliy=Only Iliy. The Modern Macedonian coat of arms has the same two-tailed lion with a crown on its head.
There was this coin which had the inion BACILICCAKLEOPATRA forged around a female head!? This I made out to be Queen Cleopatra (69 – 31 BC) who was the last monarch of the ruling Macedonian Ptolemaic Dynasty in Ancient Egypt. Basil- B=V,Vasil-Va =Vo =In,Sil=Power,*Vo Sil* means *In Power* in Modern Macedonian! Vasilicca=Vo-Sil-i-cca =(cca, tsa, is the female gender referring to Queen!) Thus Basil means King and Basilicca means Queen! (Notice Sila=S-il-a=Iliy. As in the *power* of the Sun God Iliy!) Many centuries later, at the time of the ruling Macedonian Dynasty of the Byzantine Empire around 1000 AD there were the (Macedonian Emperors) Basil I & Basil II.
As I was trying to comprehend all this, I noticed that there was this tour guide who was escorting a dozen or so elderly people around the place. He was trying to explain to them what the artifacts meant! (allegedly!) I couldn’t believe it when he introduced himself as Mr. Ilias Vassilakis! Ilias=Iliy and Vassilakis=Vo-Sil=In Power=King.
By the mention of his name Ilias Vassilakis I began to realize that the people of the Ancient City-States not only inherited proto-Slavic blood, but also proto-Slavic culture as well! (I think the Greek government knew this all along but was trying to prevent this leaking out at all costs!) *Modern Greeks* then are mere *hybrids*(and/or mongrels). Not that there is anything wrong with that by all means. The *Modern Greek* genetic make-up (referring to the territory south of Mt. Olympus) must contain the yoke of the numerous invaders, occupiers and settlers who have inhabited this land over the ages, including the indigenous *southern*Aegean proto-Slav Pelasgians! (Yes Slav *Yoke*, the very same people they so loathe and despise!)
Thus, by using the name *Greek* to refer to both the Ancient and Modern people, the Greek State (founded in 1829) falsely implies direct descent for the Modern Greeks from the Ancients!

HOW TO DEAL WITH GREEK PROPAGANDA ABOUT MACEDONIA? 3

June 24, 2007

In the making of the ancient *Internati Koine*or *Common Language* (which has been hijacked by the Modern State of Greece and called *Greek* today) the Ancient Peloponnesians or the people of the Ancient City-States started to add phonemes and symbols onto foreign/indigenous words in the evolution of their own language! In this language (Koine) the overwhelming selection of words were of indigenous proto-Slavic origin (i.e. *southern* Aegean Pelasgian and/or Phoenician) and a lesser amount were Arab words. (i.e. Sub-Saharan/Afro-Asiatic Mycenaean Colonists/Invaders and/or Egyptian words). However, some words were not translated and left as original! These words are similar to today’s Macedonian words! (I also informed my Maltese friend that Malta too was a Phoenician colony!) On the other hand US Scientists today are not counting on Modern Greeks as even belonging to the Indo-European peoples because the Modern Greek Language, a bastardized form of the ancient International Mediterranean Koine or Common Language, has so many Arabisms!)
As mentioned, the Modern State of Greece (not to be confused with the Ancient City-States) has adopted (hijacked) the ancient International Mediterranean Koine language of the time and has classified (falsified) it as *Greek* today! This would be like the African, former French colony of *Niger* taking the French language and claiming it as theirs! By doing this, the Modern Greeks (not to be confused with the people of the Ancient City-States) may also think they can claim a stake on many other countries around the Mediterranean, even the Jewish! (remember the Old Testament was translated from Hebrew to Koine!)
The Greek government’s intention was to victimize the Modern Macedonians, remembering they don’t speak any Koine at all today! (so-called *Greek* today) The inions unearthed were written in a form that *Modern Greeks* could not comprehend! As mentioned, Koine had evolved so much and had acquired so many foreign elements over the years that it had become bastardized and hardly resembled the original!
We know from history that the Ancient Macedonians also spoke another language besides poor and/or broken Koine (later becoming somewhat bi-lingual!) Evidence of this also comes from the Ancient Macedonians enemies, the Ancient City-States themselves and the likes of the Athenian Demosthenes who called King Philip II of Macedon a *barbarian*, meaning a *babbler* or *blubberer* of foreign speech!
Too bad the Greek government didn’t reveal what this *other* language was by showing even older, very Ancient proto-Slavic ini which they are no doubt hiding from the eyes of the world! (which is what Koine itself is overwhelmingly created from! After 1,600 BC!) In the artificial borders of the Balkans today, how can one on the side of The Republic of Maced find an abundance of very ancient proto-Slavic inions in the ground (which is the root language of the Modern Macedonians) and over the border in artificial Greece nothing has been found that we know of!? Hmmm!? I smell a rat! You don’t have to be Einstein to figure out what Greece is really hiding before the eyes of the world!
There were prominent displays of the Ancient Macedonian sun-symbol which appeared on coins and vases. However, throughout their history the Sub-Saharan/Afro-Asiatic Mycenaean Colonists and many centuries later the Ancient City-States themselves had never used this symbol! It had never appeared on an Ancient City-State coin or other relic! Likewise, the Modern Greeks had never seen or knew anything about this symbol before! (that is before 1978!) Across the artificial border in The Republic of Macedonia the Macedonian sun-symbol, on the other hand, can be found engraved on century old churches and monasteries! It is also common in the handmade centuries old fabric designs etc!
In 1988 we had the provocative situation when the Turkish Christians (settlers in the Greek occupied part of Macedonia from the 1920’s) began displaying a flag with a “blue” Macedonian sun-symbol on a white background. (This therefore matching the Modern Greek flag or Bavarian flag which depicts blue and white stripes!).
In 2006 we have the pathetic situation where the Turkish Christians (and other impostors) are flying proudly a new version of this flag! It is now the golden Macedonian sun-symbol on a blue background! What next?

HOW TO DEAL WITH GREEK PROPAGANDA ABOUT MACEDONIA? 2

June 24, 2007

The golden sixteen pointed sun-symbol is an indication that the Ancient Macedonians revered/worshiped the Sun God *ILIY*. So did the proto-Slav Illyrians who lived to the north-west of Makedon, and the *southern* Aegean proto-Slav Pelasgians who lived south of Mt Olymp-us (Note. Mt Olymp-us =Iliy’s Mountain) stretching to the Morea peninsula (modern day Peloponnesus) and inhabiting the Aegean islands. Many millennia later (around 1,600 BC) when the Sub-Saharan / Afro-Asiatic Colonists arrived, they simply jumped on the band-wagon and adopted Iliy for themselves calling him *Hellios* (and many centuries later, around 800 BC, so did the heterogeneous people of the Ancient City-States).
Filip=Philip/Phillip and Aleksandar/Alexander ARE INDIGENOUS PROTO-SLAVIC (MACEDONIAN) NAMES THAT HAVE REFERENCE TO THE SUN GOD ILIY. THEY ARE NOT SUB-SAHARAN / AFRO-ASIATIC NAMES!
Philip = Ph-ili-p, Aleksandar = Ale/Ile/Iliy, San > Sun, Dar > gift (Gift of Iliy, the Sun God). *Note > Ilija > a Macedonian *male* name= Ili-ja, and Ilinka = a Macedonian *female name*=Ili-nka. (Also the name of the former Macedonian Foreign Minister)
The Sub-Sharan/Afro-Asiatic Mycenaean Colonists, the *heterogeneous* people of the Ancient City-States, and the “hybrid” Modern Greeks simply “Hellenized” these names! Eg: Philip = *Phillipos*, Aleksandar = Alexandros, Ilija = Ilias.
Even the name *Helen* from which is derived *Hellene* has reference to Iliy! Ellena > Helen = Elle = Iliy.
My friend and I (reluctantly) paid the entry fee then walked inside. It was a typical set up you would expect to see. The area was roped off. There were numerous coins, vases, and many other artifacts bearing *Koine* inions that were behind glass screens. (Hmmm? funny there were no very ancient proto-Slavic inions to be seen anywhere!) There was a plaque above each glass cabinet which contained a briefing note that explained (allegedly) where the artifacts were found and what they meant. (I wasn’t convinced) There were a couple of Security Guards as well!
I saw the *Linear A* tablet (which was found in Crete) and recognized the Modern Macedonian word *Zet*! (meaning Son-in-law). The accompanying *Linear B* tablet made no sense to me. The Sub-Saharan/Afro-Asiatic Mycenaean Colonists/invaders took the alphabet of the indigenous proto-Slav Pelasgian inhabitants of Crete (Linear A) after conquering them around 1450 BC and used this to write an early form of *Koine* (Linear B). The *southern* Aegean proto-Slav Pelasgians were the creators of the culture of Mycenae!
In the Republic of Maced one of the oldest sources of evidence written on stone in the *Ancient Macedonian* phonetic language/alphabet dates back to the Neolithic period, to the time of the *Zets*. As mentioned, a Zet (in Modern Macedonian) is a Son-In-Law. From the deciphered inions it appears that the Zets of various tribes seemed to be involved in some sort of conflict with each other. *A deion that dates back between 2100 BC and 1200 BC tells a boastful story of how the Zet Ig’lal (eagle) destroyed the Ege kingdom. (Aegae was the capital of Ancient Macedonia before it was moved to Pella) It appears that being a Zet had its privileges. It was common practice in those days for a young man to leave his own family, marry and become a Zet. Marriages were a powerful symbol for bonding family ties and for forging powerful alliances. A good example of this is Philip II’s marriages to various women from his annexed worlds.
The artifacts (supposedly found in the Greek occupied part of Macedonia) had some very badly spelled and poorly worded inions in the ancient *Internati Koine* or *Common Language* which was present in Ancient Maced after 500 BC. The inions were identical to those found in Athens, clearly indicating their non-indigenous origin! To be a dialect of the Ancient City-States there needed to be some divergence in the inions, just like there was in the other City-States further south and in the Peloponnesus! There was none! So, whatever Koine the Ancient Macedonians spoke was taught to them by teachers from Athens!

HOW TO DEAL WITH GREEK PROPAGANDA ABOUT MACEDONIA?

June 24, 2007

In August 1988 the Modern State of Greece (a Great Power fabrication strategically created in 1829, a state which is neither related to the Ancient People nor their City-States) decided to change the name of its illegally annexed northern province from *Northern Greece* to *Macedonia*!?
Why did the Greek government do this? Why didn’t they do this a decade earlier? The reason is because they knew that Communism was about to collapse, and the winds of change would sweep throughout Eastern Europe. They knew that the *indigenous* Macedonians from across the border in the Socialist Republic of Maced would declare their independence and resurrect *part*of their Ancient State! Communism collapsed in Europe in the late 80’s and early 90’s. The indigenous Macedonians in Yugoslavia achieved their independence in 1991.
The name change by Greece was a ploy to *muddy* the waters in order to suppress the Republic from using the name Macedonia and proclaiming that it was the only one with exclusive rights to the name! From then on a Greek state sponsored propaganda campaign was put in action!
As part of their world-wide (anti-Macedonian) propaganda campaign the Greek government in 1988 organized (would you believe) a so-called gift for Australia as part of their bi-centennial celebrations! It was an exhibition of archaeological treasures which included items supposedly found in King Philip II of Macedon’s tomb in 1978 (by an Archaeology Professor who was born in Asia Minor! Need we say anymore!?)
The exhibition was deliberately dubbed *THE TREASURES of MACEDONIA*! This choice of title had sinister intentions and was cleverly chosen! After the local Macedonian community protested, the Australian government insisted that Greece drop the word *MACEDONIA* from this title. But instead of dropping the name, Greece threatened to cancel the so-called gift to the Australian people and the Australian government bowed to Greek demands, allowed the exhibition to go ahead as was, thus sparking further protests from the Macedonian community. Other countries declined the Greek offer to show the treasures in their respective countries!
Sporting *greasy* wet looking hair do’s a Maltese friend of mine and I went to see the exhibition which was held at the museum in Melbourne to see what the fuss was all about! I had my trademark distinctive *hair-part* which only hair-styling *grease* could maintain! Plain water sprayed through my hair, then combed failed to achieve this desired look. My friend (whom I call *Malta*) had and still has shoulder length black curly hair! Hair-styling *grease*is not appropriate for him! Rather, he *lathers* *hair-mousse* through his hair. *Mousse* (he tells me) meets the requirements of his hair needs!
At the entrance there was this big sign which read in blue writing TREASURES OF MACEDONIA. It was accompanied by a blue sixteen pointed sun-symbol on a white background. (funny, I thought the Sun was yellow in colour?) Blue and White stripes are the colours on the Modern Greek flag! I immediately knew that something fishy was going on!

Macedonia =Makedonija is a *Slavic* name. Make =Mother, Don =Domain, Make-Don = Mothers Domain.

*MAKE-DON* IS NOT A SUB-SAHARAN / AFRO-ASIATIC NAME! Who’s *Mothers Domain*? The (highly civilized) indigenous Pelasgian, Venets/Enets, Lyncestians, Paeonians, Brygian/Phrygian, etc tribes that lived on the territory of *geographical* Macedonia. They spoke dialects of the same *word*/’Slov’/proto-*Slav* language from at least 7,000 BC. (according to Cyrillic like inions found in the Republic of Macedonia, formerly the Socialist Republic of Macedonia within federal Yugoslavia) Later, from around 800 BC (according to mainstream history) they united in a single kingdom/state under the name Makedon. (Notice the *Dom* in Kingdom!) *MAKE-DON* IS NOT THE *MOTHERS DOMAIN* OF THE SUB-SAHARAN / AFRO-ASIATIC MYCENAEAN COLONISTS AND/OR THE HETEROGENOUS PEOPLE OF THE ANCIENT CITY-STATES (WHO WERE FORMED LATER AROUND 800 BC) NEITHER OF THESE ENTITIES PENETRATED PAST THE COASTAL REGIONS OF CHALCIDICE. SO HOW CAN MAKE-DON BE THE *MOTHERS DOMAIN* OF THE OFFSPRING OF THE TURKISH CHRISTIAN REFUGEES WHO WERE SETTLED IN THE 51% GREEK OCCUPIED PART OF MECEDONIA FROM THE 1920’s ONWARDS?! (NOT TO MENTION *OTHER* IMPOSTORS FROM 1913!)

Macedonia – videos

June 17, 2007

The heart of the Balkan…beautiful pictures…

Macedonia – Cradle of Culture, Land of Nature

Macedonia on CNN

Short review of Macedonia (English)

Meet Macedonia!

June 17, 2007

Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia Macedonia

THIS WAS JUST FOR ILLUSTRATION!

HELLO WORLD.

I AM COMMING FROM THE ANCIENT COUNTRY – MACEDONIA

For those who haven’t heard of this country, I’ll illustrate it! Hope you’ll like it and come and visit sometimes.

This is a map of Macedonia:

THE FLAG OF THE MACEDONIANS

THE FLAG OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

More info you can find on:

Exploring Macedonia

Macedonian info

History of Macedonia

Macedonian movement

Macedonian brotherhood

Enjoy! 😉